طنز؛ از مشكل كي روش با خودكار قرمز تا كشف فرارترين عنصر جهان!

[unable to retrieve full-text content]