مراسم یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933255509677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933253949677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933253319677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/13951022193326039677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933256139677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933256919677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/13951022193326819677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933261759677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933262539677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933259109677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933263319677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933263639677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933273949677904.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/22/139510221933275669677904.jpg