علی دایی در بازی امروز محروم است کد خبر: 1386722/34  زمان: 10:25  1395/10/23
{{Name}}
{{Body}}
نگاشته شده در {{CreationDate}}پاسخ
پسنديدن [{{PositivePoint}}]
مخالفت [{{NegativePoint}}]{{#Childs}}

{{/Childs}}


{{/Comments}}


?? دقيقه قبلاشتراک گذاري