ساعت 14:30 / نخستین هواپیمای تحویلی ایرباس وارد حریم ایران شد

هم اکنون نخستین هواپیمای تحویلی ایرباس به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" وارد حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران شد.