نامگذاری اولين مكان در کشور به نام هاشمیبه گزارش آفتاب، تصویری از نامگذاری اولين مكان در کشور به نام آيت الله هاشمی رفسنجانی در شهر زواره را مشاهده می کنید.
نامگذاری اولين مكان در کشور به نام هاشمی